განახლება: Start.BitCamp.ge — ჩვენი საინფორმაციო პორტალი გამოგადგებათ პროგრამის სრულად გასავლელად.

BitCamp — ი არის პროგრამირების და ვებ-ტექნოლოგიების შესწავლითა და სწავლებით დაინტერესებული ადამიანების კომუნა.

ამ კომუნაში, დამწყები დეველოპერები ცდილობენ სწავლას და გამოცდილების მიღებას, გამოცდილი დეველოპრები კი ეხმარებიან მათ ამ გზის გავლაში.

პროგრამაში არსებული რესურსები არ არის ჩვენი შედგენილი. ჩვენ ვიყენებთ ისეთ საუკეთესო სასწავლო რესურსებსა და მასალებს რომლებიც ღიად დევს ყველასთვის, ხელმისაწვდომია გლობალურად და ძირითადად ინგლისურენოვანია.

თავიდანვე მინდა გავუსვა ხაზი იმას რომ BitCamp — ის მთავარი ღირებულება არის ღიაობა!

რა იგულისხმება ღიაობაში?

  1. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ BitCamp — ის პროგრამაში არსებული ყველა სასწავლო რესურსი ღიაა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ამ პროგრამის გავლა დამოუკიდებლად…

Oto Zakalashvili

Software Engineer, Technology Agnostic, Geek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store