“ინგლისური და კომპიუტერი” — ეს ფრაზა ბევრს გემახსოვრებათ 90/2000 — იანებიდან. შეიძლებოდა გვეფიქრა რომ სასაცილოა როცა ვიღაც იძახის რომ “კომპიუტერი” იცის. კიდევ უფრო სასაცილოდ ჟღერდა როცა ინგლისურთან დაწყვილდა და უცანურ კლიშედ გადაიქცა. თუ ინგლისური და კომპიუტერი იცოდი, დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა შენს პროფესიას, გაცილებით მეტი შანსი გქონდა რომ სადმე დასაქმდებოდი.

განახლება: Start.BitCamp.ge — ჩვენი საინფორმაციო პორტალი გამოგადგებათ პროგრამის სრულად გასავლელად.

BitCamp — ი არის პროგრამირების და ვებ-ტექნოლოგიების შესწავლითა და სწავლებით დაინტერესებული ადამიანების კომუნა.

ამ კომუნაში, დამწყები დეველოპერები ცდილობენ სწავლას და გამოცდილების მიღებას, გამოცდილი დეველოპრები კი ეხმარებიან მათ ამ გზის გავლაში.

პროგრამაში არსებული რესურსები არ არის ჩვენი შედგენილი. ჩვენ ვიყენებთ ისეთ…

Oto Zakalashvili

Software Engineer, Technology Agnostic, Geek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store