BitCamp — ვებ-პროგრამირების სამენტორო გეგმა — 1.0

 1. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ BitCamp — ის პროგრამაში არსებული ყველა სასწავლო რესურსი ღიაა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ამ პროგრამის გავლა დამოუკიდებლად. საკუთარი ტემპით და საკუთარი წესებითა და პირობებით.
 2. BitCamp — ში მოხვედრა შეუძლია ყველას. უნდა გაითვალისწინოთ რომ სასწავლო მასალები ინგლისურადაა და უნდა შეგეძლოთ მათი გამოყენება. სხვა მხრივ რაიმე შეზღუდვა არ გვაქვს. (არა მათემატიკის ცოდნა აუცილებელი არ არის!)
 3. BitCamp — ში მენტორობა შეუძლია ყველას. თუმცა ყველა გამოცდილ დეველოპერს ასევე შეუძლია წაიღოს ჩვენი პროგრამა და თავად გააკეთოს სამენტორო ჯგუფი, კურსი თუ სხვა სახის გაერთიანება და მოუყაროს თავი დამწყებ პროგრამისტებს. ჩვენ ამის საწინააღმდეგო არაფერი გვექნება და პირიქით დავეხმარებით თუ საჭირო იქნება.
 4. BitCamp — ში ყოფნა არ მოითხოვს რაიმე ფინანსურ კონტრიბუციას. თუმცა არ არის უფასო! — უფრო კონკრეტულად აგიხსნით რა ფასის გადახდა მოგიწევთ.

BitCamp — ში სწავლის საფასური

I ეტაპი — 2 კვირიანი ჩელენჯი/საცდელი პერიოდი

 1. აუცილებლად შემოგვიერთდი BitCamp — ის Facebook ჯგუფში — აქ შენსავით დამწყები დეველოპერები იყრიან თავს და ვეხმარებით ერთმანეთს პირველი ჩელენჯის წარმატებით გავლაში.
 2. რეგისტრირდები ამ კურსზე: https://start.bitcamp.ge/program/i-etapi
 3. იწყებ კურსს იმის სწავლით თუ როგორ მართო ვირტუალური რობოტი/ძაღლი სახელად Karel;
 4. აგრძელებ გრაფიკული პროგრამირების გაკვეთილებით და ჩელენჯებით;
 5. წერ შენს პირველ თამაშს Breakout — ს
 6. ასრულებ კურსს თავისუფალი პროექტის გაკეთებით. ამ პროექტში იყენებ იმ ნასწავლ ცოდნასა და გამოცდილებას რაც კურსის განმავლობაში დააგროვე.

II ეტაპი — ვებ-პროგრამირების საფუძვლები

 1. Responsive Web Design
 2. JavaScript Algorithms and Data Structures
 3. Front End Libraries
 1. HTML & CSS — https://learn.shayhowe.com/html-css/
 2. Advanced HTML & CSS — https://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/

III ეტაპი — ვებ-დეველოპმენტი კიდევ უფრო დიდი დოზით

 1. APIs and Microservices Certification — აქ უკვე backend დეველოპმენტს გავეცნობით
 2. Information Security and Quality Assurance Certification — აქ უსაფრთხოების, ტესტირების და ხარისხის კონტროლის ძალიან მნიშვნელოვან თემებს გაეცნობით.
 3. Coding Interview Prep — ეს თავი ფარავ ალგორითმებისა და მონაცემთა სტრუქტურების აუცილებელ ნაწილს. ასევე უამრავ რეალურ პროექტს მოიცავს სადაც full-stack აპლიკაციების გაკეთება მოგიწევთ. ამ თავის დამთავრება რამოდენიმე თვეში შეუძლებელიც კია იმდნად დიდია და ბევრ სამუშაოს მოიცავს თუმცა იმ მანამდე შევუტევთ სანამ ისეთ დონემდე არ მიგიყვანთ რომ შენს შესაძლებლობებში დარწმუნდე.
 4. პირადი პორთფოლიოს გაკეთება Github — ზე

IV ეტაპი — It’s time to Rock And Roll 🤘

 • The Missing Semester of Your CS Education — https://missing.csail.mit.edu/
 • CSS Architecture and Related Stuff — a list by Irakli Safarelihttps://github.com/safareli/css-stuff
 • CS50 — https://online-learning.harvard.edu/course/cs50-introduction-computer-science
 • CS 253 Web Security — https://web.stanford.edu/class/cs253/
 • Programming Paradigms (Stanford) — https://see.stanford.edu/Course/CS107 — მნიშვნელოვანი კურსია, აზრზე მოგიყვანთ, ყველაფერი ჯადოქრობად აღარ მოგეჩვენებათ.
 • From Nand to Tetris — https://www.nand2tetris.org/ — ეს მათთვის ვისაც რკინეულობასთან ურთიერთობა აინტერესებს. უფრო გასაგებად კი ამ კურსში ისწავლით საერთოდ როგორ მუშაობს კომპიუტერი low level — ზე, საკუთარ ოპერაციულ სისტემასაც კი დაწერთ რომელიც რეალურად იქნება გარემო იმისთვის რომ ტეტრისი ააწყოთ. ანუ არაფრიდან ტეტრისამდე როგორ უნდა მიხვიდეთ მაგას სწავლობთ. ეს ცოდნა შემდეგ გამოგადგებათ თითქმის ყველგანს ადაც არასტადნარტულ მოწყობილობებთან მუშაობა მოგიწევთ.
 • HTTP — Foundations
 • TCP/IP
 • DNS
 • DOM
 • Algorithms

--

--

Software Engineer, Technology Agnostic, Geek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oto Zakalashvili

Oto Zakalashvili

Software Engineer, Technology Agnostic, Geek